Souhlas se zpracováním osobních údajů


Souhlasím s poskytnutím a zpracováním osobních údajů dle tohoto bodu. Osobní údaje klienta budou zpracovávány za účelem zasílání informací o spolupráci se společností a kontaktování ohledně spolupráce. Tento souhlas se vztahuje na osobní údaje v rozsahu údajů, které jsou klientem uvedeny v souvislosti s vyplněným formulářem na těchto stránkách. Klient souhlasí s využitím svého elektronického kontaktu k nabídce dalších obchodních sdělení. Zpracování osobních údajů bude probíhat manuálně i automaticky a rozumí se jím ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zejména následující nakládání s osobními údaji: shromažďování, ukládání na nosiče informací, úprava, pozměňování, aktualizace, vyhledávání, používání, předávání, uchovávání, třídění, kombinování, blokování či likvidace.


Klient je oprávněn požádat správce (In Investments, s. r. o., IČ: 03002578), o informaci o zpracování svých osobních údajů a správce je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Subjekt údajů může souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat doručením písemného oznámení správci. Klient však bere na vědomí, že při odvolání tohoto souhlasu nebude možné dále zasílat pravidelné informace o společnosti. Domnívá-li se klient, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné, nesprávné či neúplné, může požádat správce o vysvětlení nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav, zejména blokováním, opravou, doplněním nebo likvidací osobních údajů. Nevyhoví-li správce této žádosti, má subjekt údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tento souhlas je dobrovolný a uděluje se na dobu neurčitou.

ZDARMA DEMO přístup do investiční kalkulačky